Kinderopvang Moeder de Gans

Harmelen

Informatieboekje Moeder de Gans   2019 Inhoudsopgave:

Inleiding

Welkom:

Algemeen 2

2.1 plaatsingen

2.2 ouderparticipatie

2.3 klachtenreglement

2.4 privacy

2.5 pedagogisch beleid

2.6 verzekering

Vormen opvang 3

Halve en hele dag KDV opvang en Buitenschoolse BSO opvang

Peuterspeelzaal en VVE opvang locatie.


halve en hele dagopvang KDV kinderdagopvang

buitenschoolse opvang     BSO

vervoer

openingstijden

inschrijvingen

adres moeder de gans


Tot besluit 4


1: inleiding:


Hierbij presenteren wij u het informatieboekje van kindercentrum moeder de gans.

Een kleinschalige organisatie voor opvang van kinderen. De opvang bestaat uit hele en halve dag opvang ( KDV) voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 10 jaar oud.

Kinderopvang Moeder de Gans afgekort MdG” is open vanaf 07-01-2008. Wij hebben een prachtige locatie in het centrum van Harmelen voor opvang van BSO kinderen van 4 tot 10 jaar oud. En de KDV kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar is gestart op 15-01-2011. Moeder de Gans stelt kwaliteit en speciale aandacht voor het individu centraal. Kinderopvang Moeder de Gans staat bekend om haar goede kwaliteit en de flexibiliteit in haar opvangmogelijkheden.

Moeder de gans beschikt over alle vergunningen op de BSO, de VVE peuteropvang en de KDV te mogen openen. Deze zijn afgegeven door de gemeente. De GGD en brandweer komen jaarlijks controleren.

Waarom Moeder de gans ( MdG) geschikt is voor u en uw kind(eren):

- Kleinschalige opvang: door de korte lijnen in de organisatie worden uw wensen en

behoeften sneller gehoord en worden deze eerder gerealiseerd.

- Groepsleidsters die naast hun school diploma in het bezit zijn van een Kinder-EHBO diploma dan wel BHV opleiding.

- Flexibele opvang: Waaronder bijvoorbeeld: Ruildag mogelijkheden mits er plaats is.

- Ruime openingstijden. Wij zijn al om 7 uur open!

- Buitenspelen doen we als het kan elke dag en het maken van uitstapjes komen met grote regelmaat voor.

- Een visie en werkwijze die uitgaat van het individuele kind en de ontwikkeling die dit kind doormaakt. Wat kan een kind al, en wat maakt een kind uniek.


Bij MdG krijgen kinderen de kans om zichzelf te zijn en om zich thuis te voelen in een huiselijke sfeer o.l.v. goede gediplomeerde leidsters en hulpen of stagiaires met veel aandacht voor de kinderen. Het is bij ons veilig ,gezellig en sfeervol. We doen erg ons best om de kinderen zich prettig en thuis”te laten voelen bij MdG.

Iedereen heeft het recht om bij KDV en BSO moeder de gans een plek te krijgen. Dus ook kinderen met een beperking of een handicap. We vangen deze kinderen op mits we de deskundige zorg aan deze kinderen kunnen bieden en garanderen. Dit gaat in overleg, omdat centraal moet staan dat het kind de juiste opvang krijgt. Voor meer informatie hierover kunt u ons pedagogisch beleidsplan raadplegen of de manager van het kindercentrum mailen onder mailadres kinderopvang.moederdegans@gmail.com

Ieder kind is uniek en heeft recht op een eigen plek waar het tot ontplooiing kan komen en uitdagingen kan aangaan. MdG biedt kindvriendelijke voorzieningen, gezellige ruimten met veel uitdaging, maar ook met hoekjes waar een kind zich terug kan trekken als het daar behoeften aan heeft.

Er zijn volop mogelijkheden tot samen spelen waarbij kinderen onbewust sociale vaardigheden aanleren, maar waar de kinderen ook rust krijgen als er behoefte is.

Welkom:

Mag ik mij even voorstellen. Ik ben Ingrid Kootkar. Sinds 10 jaar leid ik met veel plezier en betrokkenheid mijn kinderopvang Moeder de Gans. Ik werk met fantastische leidsters die met veel passie hun vak uitoefenen. Met u als ouder en de kinderen vormen wij een team. Zo kom je tot de beste samenwerking.

De opvang is ontstaan omdat ik een goed opvangadres zocht voor mijn zoon. De bestaande mogelijkheden voldeden niet aan mijn wensen. Ik wilde een kleinschalige huiselijke maar toch zeer professionele opvang waar ik met een goed gevoel mijn kind kon achterlaten. Zonder twijfel, zonder bedenkingen. Aangezien ik zelf al 27 jaar met kinderen werk en ook een pedagogische achtergrond (HBO) heb en een geweldige grote boerderij(woning)midden in Harmelen, is zo het idee ontstaan om zelf te beginnen. Met grote inzet hebben wij een mooie, luxe, ruime opvang gerealiseerd waar we erg trots op zijn. Alle kinderen komen in een harmonieuze vrolijke gezellige warme sfeer en omgeving terecht bij MdG. De kleinsten (KDV kinderen) voelen zich prima thuis en de ouders kunnen met een gerust hart gaan werken of een studie (etc.) volgen. Idem voor de BSO kinderen. Ik geloof dat kinderen die op school zitten ( de BSO kinderen”), na school, ook echt uit school moeten zijn. Ergens anders dan het speelplein, regels van school en de leslokalen. Je wilt naar huis”, net als de andere kinderen. En wij bieden dit welteverstaan 2de huis. Maar wel een thuis. En dat is waar het bij mij om draait. Aan de kinderen in de opvang en ook de ouders merken we dat we op de goede weg zitten. We zijn erg kind gericht. De kinderen en ouders zijn erg tevreden. En daar doen we het voor. Moeder de Gans ligt centraal in het dorp, dus ook de algemene centrale buurtfunctie komt hier goed tot zijn recht. De lijnen zijn kort. U kunt altijd direct terecht met uw vragen. En dat is belangrijk.

Ik ben blij u onze opvang te mogen aanbieden.

Ingrid Kootkar

2 Algemeen

2.1 plaatsingen

  • Ouders sluiten zelf een overeenkomst met KDV en BSO moeder de gans en ontvangen voor de kinderopvang een factuur met de werkelijke kosten.
  • U kan een opvang toeslag vragen bij de belasting dient op www.toeslagen.nl.
  • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inning van de bovenstaande tegemoetkomingen. Tevens zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de belasting. U dient alle facturen te bewaren voor uw jaaropgave.
  • Betaling geschied elke maand rond de 24ste door middel van automatische incasso.

Meer informatie kunt u opvragen via de belastingdienst.


2.2 ouderparticipatie

Moeder de gans wil de ouders zoveel mogelijk betrekken bij de opvang van hun kind. Deze betrokkenheid kan op verschillende manieren tot uiting komen.

Leidsters en ouders stemmen opvoedingsideeën met elkaar af. Leidsters kunnen advies geven over zaken die direct van invloed zijn op de kinderen of op de ouders zelf. Deze communicatie vind plaats in de oudercommissie van moeder de gans.

De oudercommissies stelt zich ten doel de gezamenlijke belangen van kinderen en ouders van moeder de gans zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen. Daarnaast kan de oudercommissie de groepsleidsters praktische ondersteuning bieden, zoals het uitbrengen van een nieuwsbrief, hulp bij een uitstapje, hulp bij de organisatie van een feest of klusavond.


2.3 klachtenreglement.

Als een ouder een klacht heeft over de opvang dan horen wij dat als leidinggevende graag. Het is wel de bedoeling dat de klacht eerst met de beroepskracht wordt besproken, mocht er dan geen bevredigende oplossing gevonden wordt, kan er beroep worden gedaan op de klachtenreglement van moeder de gans. Het klachtenreglement omvat een klachtenregeling voor cliënten en een externe klachtenregeling. Wij werken samen met de geschillencommissie. Zie de bijlage.


2.4 privacy

Om MdG de diensten zo goed mogelijk te kunnen laten aanbieden is het in veel gevallen nodig dat er van de ouders persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Welke gegevens er worden bijgehouden en de manier waarop er met deze gegevens wordt omgegaan is vastgelegd in een privacyreglement. Dit reglement bepaald onder meer dat er niet meer oudergegevens wordt vastgelegd dan strikt noodzakelijk om de opvang goed te kunnen uitvoeren. In dit reglement staan ook regels die voor ouders gelden. Zo is er het recht om te weten welke gegevens van ouders worden gevraagd, waarom deze worden bewaard en hoe dit gebeurt. Bij beëindiging van het contract worden de oudergegevens in de regel na 2 jaar vernietigd.

Wij werken met BITCARE een administratie systeem speciaal voor de kinderopvang. Hierop registreren wij aankomst en vertrektijden. Ruildagen enz. Voor een gedetaileerde uitleg kunt u op internet onder Bitcare precies zien wat het systeem kan en doet voor u en ons.

Er hangen camera's in verschillende ruimtes van MdG. De beelden kunnen alleen bekeken worden door de leiding. Dit is voor het 4 ogen principe" zodat we incidenteel kunnen meekijken in de ruimtes als er bijvoorbeeld 1 leidsters op de groep staat. In de slaapruimtes hangen alleen babyfoon met of zonder babyfooncamera's voor de leidsters ter plekke.


2.5 pedagogisch beleid.

Hieronder staan een paar speerpunten uit het pedagogische beleidsplan beschreven.

Voor de uitgebreide versie verwijzen wij u naar het protocol

“pedagogisch beleidsplan” dat ter inzage ligt op het kinderdagverblijf.


Sociale competentie, te denken valt aan:

· De interactie met leeftijdsgenootjes;

· Deel zijn van een groep;

· Deelnemen aan groepsgebeurtenissen.


Sociaal emotionele veiligheid, te denken valt aan:

· Veiligheid leidster- kind interactie;

· Vaste en sensitieve leidsters;

· Aandacht voor aanwezigheid leeftijdsgenootjes;

· Aandacht voor inrichting omgeving.


Persoonlijke competentie, te denken valt aan:

· Inrichting van ruimtes;

· Aanbod van materialen;

· Aanbod van activiteiten.


De doelstelling van kinderopvang MdG is “het bieden van verantwoorde kinderopvang met als doel de ontplooiingsmogelijkheden van jonge kinderen buiten het gezin te bevorderen, door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.


Vanuit deze doelstelling geven de leidsters vorm aan het pedagogisch beleid bij MdG.

Het pedagogisch hoofddoel wordt mede bepaald door de visie van MdG op de ontwikkeling van kinderen, op opvoeden en op de rol van de leidsters. In het pedagogisch wordt dit als volgt omschreven.


De KDV , BSO en peuterspeelzaal van MdG vangt kinderen op in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Deze sfeer willen de leidsters realiseren door het creëren van situaties die ervoor zorgen dat kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in eigen kunnen en voor zichzelf opkomen, zodat kinderen respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaalvaardig. De leidsters doen dit met aandacht voor ieder kind en in een goede relatie met de ouders.


Het pedagogisch beleid vormt de basis voor concrete afspraken over de manier van werken bij MdG met kinderen in de dagelijkse praktijk. Deze afspraken zijn vastgelegd in een pedagogisch werkplan. Zowel het pedagogisch beleid als het werkplan ligt op MdG ter inzage.

De leidsters hebben een signaleringsfunctie. De ouders worden op de hoogte gesteld wanneer er veranderingen in het gedrag van het kind zijn geconstateerd.

Er zijn werk protocollen die aangeven hoe invulling wordt gegeven aan geldende richtlijnen. Er zijn procedures voor o.a. het omgaan met ziekte en ongevallen, kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen, ontwikkelingsproblemen bij kinderen, voedselhygiëne, en de individuele gezondheidszorg van het kind.

Verder zijn er richtlijnen voor het te laat ophalen van het kind en voor de meldingsplicht van de ouders van medische zaken rondom hun kind.

2.6 verzekering:

Bij moeder de gans bent u zelf verplicht om een WA verzekering af te sluiten of te hebben voor uw kind. Voor de uitstapjes en tijdens de opvanguren.


3 Dag opvang en buitenschoolse opvang.

KDV Hele en halve dagopvang

Naast de BSO bieden wij hele dagopvang. Zeker voor ouders die een langere opvangtijd zoeken, in verband met werk of studie, is halve of hele dagopvang ideaal. De tijd dat uw kind bij Moeder de Gans verblijft is langer dan bij de een peuterspeelzaal. De hele en halve dagopvang is op alle werkdagen mogelijk, met een minimum van totaal 1 dag per week.

Waarom dagopvang

Uw kind doet op de dagopvang veel ervaringen op. Spelenderwijs maakt uw kind vriendjes met andere kinderen en doet het kennis op met verschillende knutseltechnieken, materialen en activiteiten. Deze vaardigheden leveren later veel voordeel op in de overstap naar de basisschool. In de praktijk blijkt dat deze peuters de (over)stap naar de basisschool vaak makkelijker maken. Ze hebben immers al geleerd om in een groep met andere leeftijdsgenootjes te spelen. Ook zijn ze gewend om even weg te zijn van hun moeder/vader en begeleid te worden door andere volwassenen.

Begeleiding

Wij werken met professionele pedagogisch medewerkers. Op de groep worden deze medewerkers geassisteerd door een groepshulp en soms ook een stagiaire.

Kwaliteit & veiligheid

Moeder de Gans hanteert strenge kwaliteitsnormen. Wij voldoen aan alle gemeentelijke eisen met betrekking tot veiligheid, hygiëne, accommodatie en inrichting. Bovendien controleren GGD en brandweer jaarlijks de gebouwen.

De achterwacht is ook prima geregeld. Mocht er door een calamiteit een extra pedagogische medewerker nodig zijn of een groepshulp dan hebben we in de directe omgeving van de locatie diverse mensen ter beschikking die direct ter plaatse kunnen zijn. Tevens is er een huisartsenpraktijk op korte afstand.


Ouders en inspraak

Ouders hebben bij Moeder de Gans een belangrijke stem als het gaat om opvoedkundig beleid en de kwaliteit van de organisatie. Inspraak is bij ons niet louter een formele kwestie. Uiteraard zijn ouders vertegenwoordigd in de oudercommissies. Wij luisteren graag naar de mening, wensen en ervaringen van ouders. Op die manier blijven we alert en kunnen we ons aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de vraag.

Vergoeding

U heeft recht op vergoeding via de belasting. Kijk op www.toeslagen.nl


Buitenschoolse opvang

De BSO van MdG is bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar oud.

MdG biedt voorschoolse, tussenschool en naschoolse opvang. En opvang tijdens vakantieperiodes en studiedagen.

De belangrijkste doel is opvang voor kinderen gedurende de tijd dat de ouders werken.

De opvang geschiedt zoveel mogelijk in huiselijke sfeer door vakbekwame leiding die borg staat voor een stimulerend en kindvriendelijk klimaat. Er wordt ingespeeld op het gegeven dat kinderen in deze leeftijdsgroep steeds zelfstandiger en onafhankelijker van de verzorging van volwassenen gaan functioneren. Dit gebeurt ook door kinderen inspraak te geven over bijvoorbeeld activiteiten. In de vakantieperiode worden er vaak uitstapjes georganiseerd.

De inrichting van de ruimtes van de BSO heeft diverse uitgangspunten. De ruimtes moeten uitdagend zijn, volgens de visie van Moeder de gans, hoekjes bieden en zodanig ingericht zijn dat er diverse spelen mogelijk zijn. Waarbij een van de ruimtes iets meer geschikt is voor knutsel/ bouw en rustig spelen en de andere ruimte meer voor het fantasiespel en bewegingsspelen. Daarnaast heeft de BSO een zaal tot beschikking om te kunnen gymmen e.d. en een buitenspeelruimte.

De ruimtes zijn daarnaast zoveel mogelijk ingericht volgens de visie; gericht op de zintuigen. Bij de BSO bepalen de kinderen ook hoe de ruimtes eruit zien en welke bijdrage zij eraan kunnen leveren.

Het aanbod van de materialen is afstemt op de diverse leeftijden. Tevens wordt er goed gekeken hoe de samenstelling van de groep eruit ziet, zodat er materialen bij of weg worden gehaald.

De materialen bestaan uit o.a. bouwmaterieel, knutselmaterieel, knuffelmaterieel,

fantasiematerieel en bewegingsmaterieel.


Ons KDV

De KDV is bedoeld voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Daarna stappen ze veelal over naar onze BSO. Dat is een groot pluspunt bij MdG dat dat mogelijk is. Kinderen blijven in hun vertrouwde omgeving. Het KDV bestaat uit een babygroep, een dreumes en peutergroep. Wij hebben voor ons KDV een apart pedagogisch beleid. Deze kunt u inzien op de opvang. Er is een dagritme en een professionele opbouw in de begeleiding van de kinderen van 0 naar 4 jaar. Daarom werken we ook met het Uk en Puk programma. De gediplomeerde leidsters die al jaren bij MdG zijn, werken met veel plezier op de opvang. De ouders zijn tevreden. Wij hebben nog nooit een klacht ontvangen. Hier zijn we erg trots op. Voor meer informatie bel de leiding of maak een afspraak voor een bezoek.


Tevens hebben we een peuterspeelzaal waar de kinderen uit Harmelen naar hartenlust kunnen spelen en werken met het Uk en Puk programma om zo goed voorbereid aan het basisschool onderwijs te gaan beginnen als ze 4 jaar worden.

U kunt 2 of meer dagdelen afnemen. Soms krijgt u hier subsidie voor als u dit aanvraagt bij de gemeente.

Als laatste hebben we onze geweldige VVE opvang mogelijkheid. Dit is vroeg voorschoolse educatie voor kinderen met een hulpvraag vanuit de ouders in samenwerking met het consultatiebureau voor extra begeleiding tijdens de ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld op taal gebied zijn. Wij zijn hiervoor gecertificeerd.

Tevens zijn wij bezig met het programma Boekstart.

3.1 vervoer.


Bij de dagopvang kunt u uw kind(eren) brengen vanaf 7.00 / 8.00 uur.

Bij de BSO worden de kinderen lopend of met de bakfiets opgehaald van school

In sommige gevallen mogen de kinderen er met de fiets naast fietsen of zelfstandig naar moeder de gans komen. In deze gevallen tekenen de ouders wel een zelfstandigheidcontract. Kinderen buiten Harmelen worden geacht zelf vervoer te regelen.


3.2 openingstijden:

Kinderopvang Moeder de gans is het hele jaar geopend met uitzondering van de nationale erkende feestdagen .

De lijst hangt op het mededelingenbord bij MdG of kunt u op de site

www.moeder-de-gans.nl bekijken en downloaden.


U kan uw kind op vakantiedagen of voorschoolse opvang al brengen vanaf 7.00 uur. Deze service bieden wij als eerste in de regio.


Op reguliere opvang dagen halen wij de kinderen op na schooltijd. Dit is in Harmelen om 14.00 of 14.15 uur .


U kan uw kind ophalen tussen 16.30 en 18.30 uur. Eventueel kunt u in noodgevallen ook later komen tot 19.00 uur. Echter brengen wij dat wel in rekening. Zie de prijzenlijst op de site. De prijzen worden elk jaar in januari aangepast.


3.3 inschrijven.

AANMELDING EN AFMELDING

Als u besluit uw kind op te geven voor de KDV of BSO. Dan kunt u dit doen d.m.v. een inschrijfformulier. Bij inschrijving wordt € 15.00 in rekening gebracht voor administratiekosten. U ontvangt hierna een bevestiging van inschrijving.

De KDV is voor kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar.

De baby groep voor kinderen van 3 maanden tot 1.5 jaar.

De BSO is voor kinderen van 4 tot 10 jaar.


De KDV groep

De groep bestaat uit maximaal 10 tot 16 kinderen en 3 leidsters bij volledige bezetting bij kinderen vanaf 3 maanden.

De BSO groep

De groep bestaat momenteel uit 20 kinderen minimaal en twee tot drie leid(st)ers naar gelang de aantal kinderen per dag..

VVE opvang en Peuterspeelzaal

De VVE peuteropvang en peuterspeelzaal is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Minimale afname is 2 dagdelen van 5.45 uur per week. Bij de ochtenden is de lunch inbegrepen.    Als de maximale groepsgrootte van 10/ 16 kinderen of 20 bso kinderen per dag is bereikt, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst is gerangschikt op inschrijfdatum (pas na betaling van € 15 is uw inschrijving definitief). Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang en dus als eerste recht op plaatsing. Deze broertjes en zusjes zijn gerangschikt op inschrijfdatum. Reeds geplaatste kinderen die op de wachtlijst staan voor extra dag(en) hebben als tweede (ná de broertjes en zusjes) voorrang. Zodra MdG uw kind(eren) kan plaatsen wordt er contact met u opgenomen.


Incidentele opvang is mogelijk als er plaatsingsruimte is, u wordt verzocht dit z.s.m. van tevoren aan te geven. In speciale of noodgevallen kunt u bellen met de leiding om te informeren of er op die dag plaats is.U kunt u kind vanaf 0 jaar inschrijven Kinderen kunt u inschrijven via de mail.

Het inschrijfformulier staat op www.moeder-de-gans.nl

De inschrijving gaat op binnenkomst van de aanmeldingen en datum.3.4 adres


Kinderopvang Moeder de Gans

Dorpsstraat 269

3481 ER Harmelen

Tel. 06- 22492031

Mail stuurt u naar: kinderopvang.moederdegans@gmail.com4 tot besluit


Wij hopen dat u een beetje een beeld heeft gekregen over de opvang bij Moeder de Gans.


U kunt via de website een inschrijfformulier downloaden om u kind aan te melden bij KDV en BSO Moeder de Gans. Wij plaatsen uw kind dan op de wachtlijst.

Heeft u vragen over het verloop van die lijst?. Wij geven u dan de actuele plaatsing door. Op dit moment hebben wij plaatsen beschikbaar.

Alle prijzen kunt u bekijken of downloaden via de site.


Tevens kunt u op de site en op Facebook ons reglement lezen en al het nieuws bekijken, die wij steeds up-daten. Elke maand hebben wij een nieuwsbrief.


Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u terecht bij 1 van de leidsters of de leidinggevende op de opvang.

Ook kunt u ons altijd bellen of mailen met vragen.

Wij geven dan zo spoedig mogelijk antwoord op u vraag.


Met vriendelijke groet.


Team kinderopvang Moeder de Gans.


Informatie boekje

Moeder de Gans

Kinderopvang Harmelen


Ons uitgebreide pedagogisch beleidsplan en werkplan liggen ter inzage bij Moeder de Gans


Tot ziens!