Kinderopvang Moeder de Gans


Al 11 jaar in het centrum van Harmelen.

Inleiding Visie Moeder de Gans


Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik ons voorstellen. Wij bestaan sinds januari 2008 en we zijn begonnen met een buitenschoolse opvang ( BSO). Al gauw kregen we veel aanmeldingen en ontstond de vraag voor de broertjes en zusjes, en door ouders uit het dorp Harmelen, de vraag naar een kinderdagverblijf (KDV). De dagopvang (KDV) bestaat vanaf september 2011. Met de peuterspeelzaal en VVE groep zijn wij 4 jaar geleden gestart. Wij zijn een enthousiaste unieke gezellige professionele opvang voor kinderen met vaste leidsters. Wij proberen uniek te zijn in de groei markt die ontstaan is in de opvang. Wij willen toch net dat speciale en extra geven aan de kinderen. Het vertrouwde gevoel van een tweede veilige thuis. Een kinderopvang met kwaliteit en kindgericht. Met flexibiliteit in opvang pakketten en als eerste open in het dorp. Om 7 uur. Betrokken bij u en uw kind. Daarom bieden wij een luxe locatie en zijn we toch nog steeds de voordeligste in Harmelen.

De opvang is ontstaan omdat ik een goed opvangadres zocht voor mijn zoon. De bestaande mogelijkheden voldeden niet aan mijn wensen. Ik wilde een kleinschalige huiselijke maar toch zeer professionele opvang waar ik met een goed gevoel mijn kind kon achterlaten. Zonder twijfel, zonder bedenkingen. Aangezien ik zelf al 25 jaar met kinderen werk en ook een pedagogische achtergrond (HBO) heb en een geweldige grote boerderij(woning) is zo het idee ontstaan om zelf te beginnen. Met grote inzet hebben mijn partner en ik een mooie, luxe, ruime opvang gerealiseerd waar we erg trots op zijn. De KDV kinderen van 0 tot 4 jaar op de dagopvang kunnen hier enorm leuk spelen. Ik geloof ook dat de kinderen die op school zitten( de BSO kinderen), na school, ook echt uit school moeten zijn. Ergens anders dan het speelplein van school en de leslokalen. Je wilt naar huis. En wij bieden dit welteverstaan 2de huis. Maar wel een thuis. En dat is waar het bij mij om draait. Aan de kinderen in de opvang en ook de ouders merken we dat we op de goede weg zijn. We zijn erg kind gericht. De kinderen en ouders zijn erg tevreden. En daar doen we het voor. Moeder de Gans ligt centraal in het dorp, dus ook de algemene centrale buurtfunctie komt hier goed tot zijn recht.

Ik ben blij u onze opvang te mogen aanbieden.                                           

Wij noemen de opvang ook wel KDV en de BSO, en Moeder de Gans; MdG.

De hele dag opvang KDV biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De buitenschoolse opvang BSO biedt opvang voor kinderen van 4 t/m 11 jaar.

Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad voor het pedagogisch handelen van leidsters in de buitenschoolse opvang en de kinderopvang.

In dit plan staat vermeld wat de visie van kinderopvang MdG is, ten aanzien van het werken met kinderen en hoe deze visie wordt vertaald naar de omgang met kinderen, het dagritme en de activiteiten.


Dit pedagogisch beleidsplan is bedoeld voor de leidsters van kinderopvang MdG.

Hieruit kunnen de leidsters de uitgangspunten halen hoe te handelen en de werkwijze waarop er wordt gewerkt bij MdG, Ook voor nieuwe leidsters, invalleidsters of stagiaires is dit plan van belang. Zo kan iedereen de werkwijze van Moeder de Gans bestuderen en het zich eigen maken.

Ouders kunnen ook kennis nemen met de inhoud van dit pedagogische werkplan.

Hierbij kunnen zij bepalen of de werkwijze aansluit bij hun ideeën en wensen.

Op deze wijze kunnen de ouders bepalen of ze hun kind(eren) bij MdG willen plaatsen. Voor meer details kunt u altijd de leidinggevende raadplegen.


Met vriendelijke groet Ingrid Kootkar   

Visie Moeder de Gans


A: Visie (KDV)

Kinderopvang Moeder de Gans streeft er naar een opvoedingsituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis. Bij MdG ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen, te eten en samen naar de leidster te luisteren bij bijv: het voorlezen van een boekje. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden. Tevens leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor je zelf. De situatie in de dagopvang is er op gericht het kind in een op kinderen afgestemde omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt. Hier wordt door de leidsters zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. MdG neemt een deel van de opvoeding van de kinderen over in samenwerking met de ouders in overleg. De ouders delen informatie over de ontwikkeling van hun kind thuis met de leidster(s). De leidster deelt de informatie over de ontwikkeling op de kinderopvang met de ouders. Daardoor worden wederzijdse inzichten over deze ontwikkeling en de opvoeding vergroot. Doordat wij bij Moeder de Gans kleinschalig zijn en kindgericht, zorgen ouders en leidsters zo samen voor de hoogst mogelijke beste begeleiding bij Moeder de Gans. De kleinschaligheid zorgt er tevens voor dat er een huiselijke sfeer is, en de overgang van thuis minder groot is.

Ouders mogen van de leidsters betrokkenheid bij het kind verwachten. Zij kunnen meedenken over opvoedingsvragen als ouders daaraan behoefte hebben. Tevens hebben de leidsters een signalerende functie ten aanzien van het welzijn en het functioneren van de kinderen. De locatie van MdG is speciaal ingericht voor de kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. Er zijn voldoende leidsters aanwezig en meestal hebben we boventallig een stagiaire als extra hulp op de groep.

Bij Moeder de Gans is er 1 stamgroep van 16 KDV kinderen. Hierbij kijken we naar de leeftijdsopbouw. De leeftijd van de kinderen varieert van 0 tot 4 jaar. Een verticale groep.

Ook hebben we een VVE groep en een peuterspeelzaal voor vroeg voorschoolse educatie.

B: Visie (BSO)

Op dit moment hebben we 20 kindplaatsen in onze stamgroep BSO.

De leeftijden van de kinderen varieert van 4 tot 11 jaar.

De tijd die kinderen buiten school doorbrengen is vrije tijd. Met andere woorden: tijd waarin zij zoveel mogelijk zelf beslissen wat zij gaan doen en met wie. Vrije tijd is belangrijk voor kinderen. Bij MdG houden we daar rekening mee. Het ene kind wil misschien het liefst even rustig bijkomen, een ander kind moet zich uitleven. De jongere kinderen hebben vaak nog veel behoefte aan contact met de groepsleiding. Oudere kinderen hebben steeds meer vrijheid nodig. Hoe ver die vrijheid kan gaan, wordt in overleg met ouders en het betreffende kind vastgesteld.

Onze visie is dat kinderen zich bij ons veilig moeten voelen en van hun vrije tijd kunnen genieten. En dat vooral in een ander gebouw dan de school waar ze zich al de hele dag bevinden. Die scheiding vinden wij belangrijk. Daarnaast vinden we het van groot belang dat kinderen leren zelfstandig te functioneren. Wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling en steunen de kinderen daarbij waar nodig maar wel zo dat het kind kan ontwikkelen in zijn eigen tempo.

De BSO is een aanvulling op de opvoeding thuis. Daarom vinden wij een goed contact met ouders belangrijk. Dit heeft een positieve werking op het kind. Samen met de ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor een deel van de ontwikkeling en opvoeding van het kind.


1.2 Missie en kernwaarden Moeder de Gans:

Missie: Onze missie is dat MdG staat voor betaalbare professionele en goede huiselijke luxe opvang voor ouders en kinderen in de gemeente Harmelen. Wij willen opvang zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving van het kind brengen. Wij willen uniek zijn. MdG wil er voor zorgen dat het goede voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de gemeente Harmelen voor ouders en kinderen behouden blijft. Kwaliteit staat voorop.

Kernwaarden:

  • Kindgericht
  • Betrokken
  • Betrouwbaar
  • Enthousiast
  • Kwaliteitsbewust
  • Ondernemend
  • Klantgericht
  • Gezellig

  • B Opendeurenbeleid
  • Moeder de Gans heeft een open deuren beleid. Dit wil zeggen dat kinderen ook naar de andere ruimtes mogen onder strikte voorwaarden en afspraken met de ouders en leidsters. Hierbij houden wij goed het kind-leidster ratio in de gaten. Bij diverse spel activiteiten zoals bijvoorbeeld dans en toneel mogen de kinderen ook meedoen naar wens. Ook bij knutsel activiteiten die geschikt zijn voor alle leeftijden mogen de kinderen kiezen of ze de stamgroep willen verlaten om mee te doen. De stamgroep basis aantallen ten behoeve van de kind-leidster ratio blijven hierbij gehandhaafd. Behalve bij de kinderen die gaan wennen op onze BSO groep.


1.3 De ontwikkeling van het kind, onze visie

Ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen en zal dat op zijn of haar eigen manier doen, op basis van aanleg en

temperament. Als leiding hebben wij daarin niet alleen een begeleidende, maar in zekere zin ook een opvoedende rol.

MdG biedt de kinderen de ruimte om spel- en leermogelijkheden te ontdekken en probeert mede op die manier de ontwikkeling te stimuleren.

In het pedagogisch beleid wordt het feit dat de BSO plaatsvindt in de vrije tijd van kinderen als leidend uitgangspunt gezien. Daarom is het werkplan daarop afgestemd. Bij de KDV is het beleid dat de kinderen een fijne dag mogen hebben en dat wij daar de kinderen in begeleiden, steunen en bijstaan in de ontwikkeling.


1.4 Kind-leidster ratio en groepsgrootte

Bij kinderopvang MdG wordt er gewerkt met verticale groepen. Een verticale groep houdt in dat de kinderen tussen de 4 jaar en de 11 jaar oud zijn op de BSO en 3 maanden tot 4 jaar bij de KDV. Per 2018 is er ook een horizontale babygroep.


De groepsgrootte bestaat uit 20 kinderen totaal op de BSO en 8 of minder tot 16 kinderen bij de KDV. De kind-leidster ratio is 10 kinderen op 1 leidster op de BSO.

En bij de KDV ligt dat aan de leeftijden. Bij elke nieuwe aanmelding die gaat starten bij ons, passen we de kind –leidster ratio weer aan. De vereiste kind-leidster ratio volgen wij strikt. Wij hebben altijd meerdere leidsters op de groep.


2. Ontwikkeling en opvoeding

Kinderen ontwikkelen zich op allerlei belangrijke gebieden. Te denken valt aan de lichamelijke ontwikkeling, of de zelfredzaamheid van een kind (zelfstandig zijn, weerbaar, etc.), psychische ontwikkeling (bijvoorbeeld het zelfbeeld van een kind en het gevoel van eigenwaarde) en erg belangrijk; de sociale ontwikkeling.

Wij bij MdG bieden kinderen de mogelijkheid zich op al deze gebieden te ontwikkelen. Dit doen we door het dagelijks spelen met de kinderen, door het begeleiden van spel en door het doen van verschillende activiteiten. Voorbeelden van activiteiten aangepast aan de leeftijd zijn onder andere:

- gymmen,

- handvaardigheid,

- verven en tekenen, kleuren

- boodschappen doen met de leidster,

- naar de bibliotheek gaan,

- buiten spelen,

- uitstapjes maken,

- spelletjes doen,

- fantasiespelen doen,

- op de pc werken,


Aangepast aan leeftijdsgroep en ontwikkelingsfase van het kind.


Bij deze activiteiten vinden we het ook erg belangrijk te kijken naar de verantwoordelijkheid die een kind (al) aan kan, waardoor het kind verantwoordelijkheid leert dragen en zelfstandiger wordt. Ook geven we veel variatie in de verschillende activiteiten, zodat de kinderen met verschillende materialen leren werken, en uitgedaagd en gestimuleerd worden om weer iets nieuws te ontdekken en te leren.

Voor het complete Pedagogische beleidsplan en ons uitgebreide werkplan kunt u een exemplaar lezen bij onze kinderopvang.

Bij vragen aarzel niet om contact op te nemen.